โครงสร้างหน่วยงาน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพุทธมณฑล เป็นส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค ของกระทรวงสาธารณสุขในระดับอำเภอ การบริหารจัดการองค์กรในรูปเครือข่าย ประกอบด้วย โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จำนวน 5 แห่ง ดำเนินการภายใต้พันธกิจตามกฎหมายที่มีประสิทธิภาพเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขององค์กร โดยการจัดระบบบริการสุขภาพในการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูและคุ้มครองผู้บริโภค โดยดูแลสุขภาพตลอดช่วงอายุ  อัตราป่วย ตาย ลดลง ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้สะดวกรวดเร็ว มีการพัฒนาคุณภาพบริการของหน่วยงานสาธารณสุข ด้วยนโยบาย รพ.สต.ติดดาว (ระดับ 5 ดาว) ด้วยนโยบายคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ (พชอ.) โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มวัย มีการควบคุม กำกับ ดูแล ประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง มีการจัดประชุมเพื่อติดตามงานเป็นประจำทุกเดือนโดยคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอพุทธมณฑล (คปสอ.) มีผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธมณฑล เป็นประธานเครือข่าย และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานต่างๆ เพื่อช่วยทำงานเฉพาะกิจ หรือช่วยให้คำแนะนำปรึกษาต่อภารกิจเฉพาะด้าน  ในส่วนการบริหารงานสาธารณสุขในพื้นที่โดยใช้หลักการบริหารงานแบบบูรณาการในระดับองค์กรประกอบด้วยโรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มีการจัดตั้งกรรมการบริหารเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ (Cup Board) เพราะทีมสาธารณสุขระดับอำเภอ (District Health team) มีความสำคัญมากที่จะทำให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างทุติยภูมิและปฐมภูมิและมีกรรมการสุขภาพประสานสาธารณสุขระดับอำเภอ(คบสอ.) ทำหน้าที่เป็นการประสานแนวราบกับกรรมการบริหารและพัฒนาสาธารณสุขระดับอำเภอ โดยที่แต่ละส่วนราชการตามโครงสร้างการบริหารงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพุทธมณฑล มีการบริหารจัดการตรวจสอบควบคุมกำกับโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบระบบบริหารงานของทุกหน่วยบริการ เพื่อความถูกต้องตามกฎระเบียบของทางราชการ ความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ เพื่อมอบหมายงานและติดตามงานรวมทั้งบูรณาการร่วมกันให้แต่ละส่วนราชการได้รายงานผลประจำเดือน รวมทั้งติดตามประเมินผลอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ