เอกสารและแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

Flow Chart ผังกับกับงานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ

Workflow_วิธีเจาะจงไม่เกิน1แสนบาท

ประกาศ_เรื่องแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเจาะจงมาตรา_56(2)

รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง ปี 2562

คำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2562

โครงการโรคติดต่อนำโดยยุงลาย

แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ประกาศว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรฯ ปี 2560

แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง

รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562