อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพุทธมณฑล เป็นส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค ของกระทรวงสาธารณสุขในระดับอำเภอ การบริหารจัดการองค์กรในรูปเครือข่าย ประกอบด้วย โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จำนวน 5 แห่ง ดำเนินการภายใต้พันธกิจตามกฎหมายที่มีประสิทธิภาพเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขององค์กร โดยการจัดระบบบริการสุขภาพในการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูและคุ้มครองผู้บริโภค โดยดูแลสุขภาพตลอดช่วงอายุ  อัตราป่วย ตาย ลดลง ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้สะดวกรวดเร็ว มีการพัฒนาคุณภาพบริการของหน่วยงานสาธารณสุข ด้วยนโยบาย รพ.สต.ติดดาว (ระดับ 5 ดาว) ด้วยนโยบายคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ (พชอ.) โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มวัย