รพ.สต

08448 รพ.สต.วัดสุวรรณ

08449 รพ.สต.คลองโยง 2

080450 รพ.สต.คลองโยง1

080551 รพ.สต.บ้านสาลวัน

080552 รพ.สต.มหาสวัสดิ์