ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

คำสั่งจังหวัดนครปฐม มอบอำนาจ

ผนวก ง มอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างให้สาธารณสุขอำเภอ

จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนพ.ศ.2552

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมพ.ศ.2562

ข้อบังคับสำนักงานปลัดสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพ.ศ.2560

อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่องมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจบุคคลาการภายในส่วนราชการในสังกัดจังหวัดนครปฐม

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ.2551

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำส่วนราชการ พ.ศ.2537

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการพ.ศ.2547

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงกระทรวงสาธารณสุขพ.ศ.2556