ค่านิยม(Core Value)

MOPHT : ฝึกฝนและเป็นนายตนเอง สร้างสรรค์นวัตกรรมยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง อ่อนน้อมถ่อมตน

Mastery = ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด คิด พูด อย่างมีสติ ใช้กิริยาวาจาเหมาะสม ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรมรักการเรียนรู้มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ

Originality= สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ

People-centered approach = ยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง เป็นศูนย์กลางในการทำงาน

Humility = มีความอ่อนน้อมถ่อมตน การเคารพผู้อื่น เห็นแก่ ประโยชน์ส่วนรวม

Transporency = โปร่งใส ตรวจสอบได้